AISI 321 (08-12Х18Н10Т)

Главная >> Нержавеющий металлопрокат >> Лист нержавеющий >> Лист нержавеющий AISI 321 (08-12Х18Н10Т)
 0,5х1000х2000 х1500х6000 по запросу
 0,8х1000х2000 х1500х6000 по запросу
 1,0х1000х2000 х1500х6000 по запросу
 1,5х1000х2000 х1500х6000 по запросу
 2,0х1000х2000 х1500х6000 по запросу
 3,0 - 12х1000х2000 х1500х6000 по запросу
 13 - 50х1500х6000 по запросу
 60х1500х6000 по запросу
 70 - 80х1500х6000 по запросу
 90 - 100х1500х6000 по запросу